REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DIETETYCZNYWARSZTAT.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://dietetycznywarsztat.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „dietetycznywarsztat.pl”).

Celem dietetycznywarsztat.pl jest przede wszystkim umożliwienie Państwu zamówienia cateringu dietetycznego, aby otrzymywać od nas każdego dnia posiłki przygotowane według wybranej przez Państwa diety, które są następnie dostarczane bezpośrednio do Państwa miejsca pracy lub domu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół dietetycznywarsztat.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Serwisu Internetowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą WSCHODNI FRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Białymstoku ,ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970748, identyfikująca się numerem NIP: 5423314760, REGON: 380164402, to jest: (1) Łukasz Dawidziuk prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 9662106765); oraz (2) Paweł Fiedoruk prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 5422983080).
Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również praw Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BOK – konsultanci Usługodawcy, którzy zajmują się bezpośrednim kontaktem z Klientami w sprawach związanych z Zamówieniami, Umową oraz świadczeniem Usług, w tym również obsługą reklamacji. Kontakt z BOK możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Dietetycznywarsztat.pl, poczty elektronicznej (biuro@dietetycznywarsztat.pl) lub telefonicznie (+48 78 78 78 733).
DIETLY.PL – platforma internetowa, na której utrzymywany jest Serwis Internetowy, dostępna pod adresem: https://www.dietly.pl. Właścicielem Dietly.pl jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy Dietetycznywarsztat.pl. MasterLife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod 00-867 KRS: 0000531599 NIP: 5272725286
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
OKRES DOSTAW – okres, na jaki zawierana jest Umowa między Klientem i Usługodawcą.
PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DIETETYCZNYWARSZTAT.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://dietetycznywarsztat.pl.
STREFA DOSTAW – obszar, na jakim mogą być świadczone Usługi na rzecz Klienta przez Usługodawcę.
UMOWA – umowa o świadczenie Usługi zawierana na odległość przez Klienta z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego na podstawie Zamówienia.
USŁUGA – usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu diety (zestawu posiłków) do Klienta we wskazanym Okresie Dostaw.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez właściciela Dietly.pl na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w regulaminie platformy Dietly.pl.
USŁUGODAWCA – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą WSCHODNI FRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Białymstoku ,ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970748, identyfikująca się numerem NIP: 5423314760, REGON: 380164402, to jest: (1) Łukasz Dawidziuk prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 9662106765); oraz (2) Paweł Fiedoruk prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 5422983080).
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą interaktywnego formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

II OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Dietetycznywarsztat.pl dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług Dietetycznywarsztat.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

III USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W DIETETYCZNYWARSZTAT.PL

Dietetycznywarsztat.pl umożliwia Użytkownikom przede wszystkim zapoznanie się z informacjami na temat działalności Usługodawcy oraz ofertą jego Usług. W razie zainteresowania Użytkownik może podjąć decyzję o złożeniu Zamówienia i zakupie Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
W Dietetycznywarsztat.pl dostępne są również Usługi Elektroniczne, takie jak konto Użytkownika czy system składania Zamówień, za których działanie odpowiedzialność ponosi bezpośrednio przed Użytkownikiem właściciel platformy Dietly.pl utrzymującej Serwis Internetowy.
Korzystając z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Użytkownik obowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać warunków świadczenia usług drogą elektroniczną przedstawionych w regulaminie platformy Dietly.pl. Regulamin Dietly.pl. zawiera szczegółowy opis dostępnych Usług Elektronicznych.
Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać postanowień regulaminu Dietly.pl. w zakresie warunków korzystania z ich Usług Elektronicznych. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie warunków zawarcia Umowy i korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę i pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność właściciela Dietly.pl. za działanie jego Usług Elektronicznych. W przypadku gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Usług Elektronicznych kolidowały z warunkami regulaminuDietly.pl, pierwszeństwo stosowania w tym zakresie przysługuje odpowiednim postanowieniom regulaminu Dietly.pl.

IV DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, zawarciem i wykonaniem Umowy oraz świadczeniem Usług na rzecz Klientów, jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy.
Obok Usługodawcy występuje również właściciel Dietly.pl, która jest platformą utrzymującą Dietetycznywarsztat.pl oraz jego Usługi Elektroniczne. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych dostępnych w Dietetycznywarsztat.pl (rejestracja i prowadzenie panelu Klienta, obsługa techniczna systemu Zamówień) jest właściciel Dietly.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności platformy Dietly.pl.

V WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Za pośrednictwem Dietetycznywarsztat.pl możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego.
Szczegółowe informacje o dietach, posiłkach oraz ich cenach podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danej diety przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
Ceny Usług uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza Zamówień.
Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszej diety przez Klienta do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zapłać” lub innego pola akcji o równoznacznym brzmieniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Dietetycznywarsztat.pl). W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, a także następujących informacji dotyczących Usługi: zakres Usługi (w tym rodzaj diety, kaloryczność itp.), Okres Dostawy, godzinowy przedział dostaw (w tym maksymalna godzina dostawy), adres dostawy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz w razie potrzeby inne istotne wskazówki dla dostawy (np. kod do domofonu). Klient niebędący Konsumentem, który pragnie otrzymać fakturę, powinien również podać nazwę firmy, numer NIP oraz adres miejsca wykonywania działalności.
Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Dietetycznywarsztat.pl przed dokonaniem zakupu, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.6 Regulaminu oraz (3) wystawienie dowodu zakupu. Informacja o dokonanym zakupie jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Dietetycznywarsztat.pl.
Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi paragon fiskalny bądź fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmującą Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Jeśli klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT, podczas składania zamówienia ma obowiązek zaznaczenia opcji „chcę fakturę” dostępną w formularzu zamówienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail.
Klient ma prawo Zamówienia 1 (jednego) Produktu jako zestaw próbny, przy czym zestaw próbny może być Zamówiony pod ten sam adres dostawy wyłącznie 1 (jeden) raz – bez względu na to jaki Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego na ten adres oraz bez względu na to czy Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego przez stronę www.dietetycznywarsztat.pl lub platformę Dietly. W przypadku, gdy na dany adres dostawy był już uprzednio Zamawiany zestaw próbny, zamówienie nie jest przekazywane do realizacji, o czym Klient zostaje poinformowany przez Biuro Obsługi Klienta. W tym przypadku, w celu Zamówienia zestawu próbnego Klient jest proszony o wybranie i wskazanie innego adresu dostawy. Klient może dokonać Zamówienia zestawu próbnego wyłącznie składając Zamówienie bezpośrednio przez stronę www.dietetycznywarsztat.pl bądź platformę Dietly. Zamówienie zestawu próbnego nie jest możliwe telefoniczne oraz e-mailowo.

VI SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
Płatności elektroniczne
U – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.poland.payu.com. Obsługą płatności zajmuje się PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 48 godzin przed rozpoczęciem Okresu Dostaw wskazanego w Zamówieniu. Opóźnienie w płatności Klienta może powodować przesunięcie Okresu Dostaw o czas powstałego opóźnienia, o czym Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

VII SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA USŁUG

Usługi świadczone są przez Usługodawcę wyłącznie na obszarze Strefy Dostaw. Strefy Dostaw wskazane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej „Strefy dostawy”, a także w trakcie składania Zamówienia.
Usługi świadczone są zgodnie z ich opisem przedstawionym Klientowi na stronach Serwisu Internetowego przed złożeniem Zamówienia.
Koszty dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie) wliczone są w cenę Usługi wskazaną w Zamówieniu.
Usługodawca może dopuścić realizację Usługi poza Strefami Dostaw, z zastrzeżeniem, że do Usługi zostanie doliczona dodatkowa opłata, o czym Usługodawca poinformuje Klienta. Dokładna wysokość opłaty nie jest możliwa do obliczenia w formularzu składania Zamówienia przez Klienta – Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę o wysokości dopłaty po złożeniu Zamówienia.
Posiłki do Klienta dostarczane są transportem własnym Usługodawcy. Usługodawca może również korzystać z pomocy zawodowych firm przewozowych, o których wyborze sam zadecyduje.
Umowa między Klientem i Usługodawcą zawierana jest na czas określony obejmujący wybrany Okres Dostaw. Klient zaznacza interesujący go Okres Dostaw w interaktywnym kalendarzu w trakcie składania Zamówienia. Okres Dostaw wynosi co najmniej 1 dzień kalendarzowy. Odstęp pomiędzy datą zawarcia Umowy a początkiem Okresu Dostaw nie może wynosić mniej niż 48 godzin.
Usługodawca świadczy Usługę cyklicznie przez cały Okres Dostaw. Posiłki dostarczane są Klientowi każdego dnia Okresu Dostaw, w godzinach porannych, wieczornych i nocnych (z uwzględnieniem przedziału godzinowego wskazanego przez Klienta) , z zastrzeżeniem pkt. 7.8 Regulaminu.
Jeżeli Okres Dostaw obejmuje również dni inne niż Dni Robocze, to posiłki przewidziane na te dni (dzień) dostarczane są w ostatnim Dniu Roboczym poprzedzającym te dni (dzień), chyba że Usługodawca i Klient uzgodnią wcześniej dostawę w innym terminie. W przypadku dostawy weekendowej, posiłki przewidziane na sobotę i niedzielę dostarczane są najpóźniej w godzinach nocnych z piątku na sobotę.

Klient obowiązany jest zgłosić do Biura Obsługi Klienta chęć przesunięcia terminu lub adresu dostawy (odbioru) posiłku najpóźniej 48 godzin przed planowaną dostawą (odbiorem) danego posiłku.
W przypadku braku dostawy posiłków w terminie, Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Klienta najpóźniej do godz. 10:00 tego samego dnia, w którym miała nastąpić planowo dostawa. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte spełnienie świadczenia.
Wszelkie bieżące sprawy związane ze świadczeniem Usług Klient powinien konsultować z Usługodawcą za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
Zestawy posiłków przygotowanych w ramach Usługi mogą ulegać zmianom zgodnie z menu aktualizowanym przez Usługodawcę na stronach Dietetycznywarsztat.pl. Zmiany w menu pozostają bez wpływu na założenia diety wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia na Usługę.
Klient zalogowany do konta w Dietly.pl, może z poziomu panelu Klienta wprowadzać zmiany do Umowy, np. w zakresie wybranej diety, zestawu posiłków, adresu, Okresu Dostaw itp. Zmiany wchodzą w życie po upływie 48 godzin od daty ich wprowadzenia w systemie Dietetycznywarsztat.pl, chyba że Klient i Usługodawcą uzgodnią inaczej. Klient nieposiadający konta w Dietly.pl, chcąc dokonać zmian w zakresie Usługi, powinien skontaktować się indywidualnie z Usługodawcą za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
Klient obowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych swojego konta w Dietly.pl w razie ich zmiany.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY

Usługodawca świadczy Usługi z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Usługa wykonywana jest zawsze w oparciu o informacje i preferencje żywieniowe dostarczone przez Klienta. Klient obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą w celu prawidłowej realizacji Umowy.
Klient, niezależnie od informacji wymaganych standardowo w trakcie składania Zamówienia, obowiązany jest poinformować Usługodawcę z wyprzedzeniem o wszelkich znanych mu dolegliwościach zdrowotnych, nietolerancjach pokarmowych, alergiach i innych schorzeniach lub jakichkolwiek innych dolegliwościach, celem dobrania odpowiedniej diety i uwzględnienia ich w trakcie realizowania Umowy przez Usługodawcę, poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych składników posiłków.
Przygotowane w ramach Usług posiłki mogą zawierać składniki uczulujące – z tych względów Usługodawca zamieszcza informacje o składnikach posiłków na ich etykiecie oraz na stronie Dietetycznywarsztat.pl w zakładce „Menu”. Klient obowiązany jest zaznajomić się z tymi informacjami przed złożeniem Zamówienia oraz wybraniem określonego zestawu posiłków, a także upewnić się, że w jego przypadku nie znajdują zastosowania żadne przeciwwskazania zdrowotne.
Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji i weryfikacji danych publikowanych na stronach Dietetycznywarsztat.pl, jednak dane te mają charakter wyłącznie informacyjny – nie zawierają one wiążących zaleceń dietetycznych, porad lekarskich ani innych porad specjalistycznych, dlatego też nie mogą stanowić wyłącznej podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Klienta, które mogą mieć wpływ na jego stan zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta co do braku przeciwwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach Usługodawcę i skonsultować je z lekarzem specjalistą.
Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. Okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, są w szczególności zdarzenia, za których powstanie wyłączną winę ponosi Klient, a także zdarzenia zewnętrzne, do których powstania Usługodawca się nie przyczynił i których pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani też nie mógł im w żaden sposób zapobiec, takie jak niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu, korki drogowe, anomalie pogodowe, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, blokady granic i portów.
Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
Żadne postanowienie niniejszego punktu 8. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a o dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta), szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

IX ROZWIĄZANIE UMOWY

Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu, Klient ma prawo rezygnacji z Usług w każdej chwili i bez podania przyczyny, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 3 Dni Robocze liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać złożone bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dietetycznywarsztat.pl. W okresie wypowiedzenia Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z dotychczasowymi warunkami Umowy.
Niezależnie od innych środków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 3 Dni Roboczego liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia, z następujących ważnych powodów:
Klient, pomimo wezwania Usługodawcy do zaniechania naruszeń, w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
Klient zalega z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Usługodawcy;
działania Klienta naruszają renomę Usługodawcy lub jego Serwisu Internetowego;
Klient, pomimo wezwania Usługodawcy do wykonania Umowy, nie współdziała z Usługodawcą w celu należytego świadczenia Usług, w szczególności poprzez brak lub nieprawidłowe wskazanie adresu i terminu dostawy, danych kontaktowych Klienta lub składanie niekompletnych, błędnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem dyspozycji dotyczących Umowy, które uniemożliwiają Usługodawcy prawidłowe świadczenie Usług.
Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę wysyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w panelu Klienta w Dietly.pl. Wypowiedzenie zawiera wskazanie przyczyn rozwiązania Umowy przez Usługodawcę.
Usługodawca i Klient mogą także rozwiązać Umowę za porozumieniem stron na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

X KONTAKT Z DIETETYCZNYWARSZTAT.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Dietetycznywarsztat.pl, poczta elektroniczna (biuro@dietetycznywarsztat.pl) i telefon (+48 78 78 78 733) do Biura Obsługi Klienta, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące świadczonych Usług. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu, a także za pomocą komunikatora Messenger.
W razie jakichkolwiek problemów technicznych związanych z obsługą Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z właścicielem Dietly.pl za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie oraz w regulaminie Dietly.pl. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) w zakresie reklamacji do Usługodawcy.

XI REKLAMACJE USŁUG W DIETETYCZNYWARSZTAT.PL

Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta za wykonanie Umowy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane przez Klienta bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Dietetycznywarsztat.pl, poczty elektronicznej (e-mail: biuro@dietetycznywarsztat.pl) albo telefonicznie (+48 78 78 78 733).
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika/Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XII USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników oraz Klientów będących Konsumentami.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 12.3 Regulaminu oraz kosztów, o których mowa w pkt. 12.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, gastronomii, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (5) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: osobiście lub pisemnie na adres: ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dietetycznywarsztat.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
dla pozostałych umów (w tym umów o świadczenie usług) – od dnia zawarcia umowy.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Jeżeli przedmiotem umowy była sprzedaż rzeczy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić tę rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Usługodawcy: ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego również do Użytkownika lub Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

XIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Niniejszy punkt 13. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników oraz Klientów będących Konsumentami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIV POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt 14. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta oraz Użytkownika niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla Umów zawartych od tego dnia niebędącego także Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta/Użytkownika.
Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z wszelkich przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Użytkownika.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XV PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy, Dietly.pl lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych. Użytkownikowi udzielana jest jedynie niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna (w tym bez prawa sublicencjonowania) licencja na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń terytorialnych, wyłącznie przez czas i w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa Autorskiego, niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Dietly.pl.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy; zmiany w zakresie oferty Usług; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Użytkownik będący Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy ma prawo odstąpienia od umowy.
W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Dietetycznywarsztat.pl